CONCEPT Verslag ALV 19 juni 2023

CONCEPT Verslag van de gecombineerde Algemene Ledenvergadering van
de vereniging Rijswijkse Golfclub en de Algemene Vergadering van
Certificaathouders van de B.V. Golfbaan Rijswijk, gehouden op
maandag 19 juni 2023 – Rijswijkse Golfclub, Delftweg 59 te Rijswijk.

Bestuur:
dhr. J. Krul (Hans) voorzitter
mw. G.M. Wesselingh-Schroots (Dieck) secretaris
dhr. A. Groenendijk (Aart) penningmeester
dhr. S.H.B. van Schaik (Steef) lid golfbaan zaken
mw. H. Verboom (Hetty) lid golfsport zaken
mw. R.A.M. Vissers (Renée) lid juridische zaken
Manager:
dhr. B. Knaap (Bob)
Afwezig met kennisgeving:

Verslag
mw. U. Smeele – Notuleren Leiden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom in het
bijzonder het erelid de heer Eddy Jonkers de Both en de leden van verdiensten.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van erelid Aart Hoekert. Hij was jarenlang voorzitter
en heeft veel voor de vereniging betekend. De vergadering neemt een moment stilte in acht
om hem te gedenken.
Er zijn 31 certificaathouders aanwezig, 4 niet-certificaathouders, 2 voormalige leden met
certificaat, 3 businessclubleden en er zijn 8 machtigingen ontvangen.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen 14 november 2022 RGC/BV
Tekstueel: Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de notulen:
pagina 3: de prijs van een greenfee is € 5 verhoogd;
pagina 4: er is beleid gemaakt voor afschrijven van rondes. De app is ook aangepast.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslagen 2022
De jaarverslagen van bestuur en commissies 2022 zijn gepubliceerd op de website en
worden ter kennisgeving aangenomen.

5. Jaarrekening 2022 RGC
Toelichting op de jaarrekening 2022:
De cijfers worden toegelicht door de penningmeester. De accountant heeft de jaarrekening
opgesteld en voorzien van een samenstelverklaring. De vereniging betaalt de BV voor de
speelrechten. Het resultaat van 2022 is € 22.000. Het bestuur stelt voor het positieve
resultaat van 2022 toe te voegen aan de overige reserves, waardoor het saldo van het
werkkapitaal verbetert. In de cijfers is te zien dat de post contributies hoger is dan vorig jaar.
De jaarrekening staat op de website. In de toegestuurde versie staat op pagina 26
waterpomp in plaats van warmtepomp. De kascommissie had opgemerkt dat de
entreegelden geboekt waren naar het resultaat, terwijl overeengekomen was dat die naar de
bestemmingsreserve zouden worden geboekt. Dat is aangepast. De accountant gaat
akkoord met de jaarrekening 2022.
De meeste leden hebben een onbeperkt lidmaatschap. Dat houdt in dat mensen die veel
spelen, relatief weinig betalen en mensen die weinig spelen, relatief veel betalen. Vorig jaar
is daarom afgesproken om de lidmaatschapsvormen aan te passen en leden de mogelijkheid
te bieden te downgraden naar 50-ronden. De schatting die is gemaakt ten behoeve van de
begroting blijkt goed aan te sluiten bij de prognose van 2023. Het aantal leden met onbeperkt
lidmaatschap is van 745 in 2022 gedaald naar 528 leden en het aantal leden dat 50 ronden
speelt is van 0 in 2022 gestegen naar 230 in 2023. Het aantal mensen dat een 20-ronden
lidmaatschap heeft, is ook gestegen van 85 in 2022 naar 119 in 2023.

Ledenaantal
In 2022 had de club 951 leden. De huidige stand per 1 juni is 837. Er heeft een uitstroom van
114 leden plaatsgevonden. Ook heeft veel downgrading plaatsgevonden. Het aantal
jeugdleden is gedaald van 117 in 2022 naar 86. Dat is waarschijnlijk als gevolg van het einde
van de coronaperiode.

Certificaten en obligaties
Leden zonder certificaat betalen een opslag ten gunste van de bestemmingsreserve.
Daarmee worden de obligaties van de ex-leden afgelost. De aflossing gebeurt in volgorde
van de opzegdatum. In totaal zijn er 723 certificaten voor een bedrag van € 1.739.503.
Daarvan zijn 346 in het bezit van leden en 124 in het bezit van de B.V. Momenteel staan er
253 ex-leden op de wachtlijst. De wachttijd na opzegging is ongeveer 12 jaar. Enkele leden
hebben het certificaat aan de club geschonken. De bestemmingsreserve van 2023 is niet
uitbetaald in februari. Uitbetaling wordt in principe verplaatst naar eind van het jaar om
zodoende voldoende liquide middelen te behouden voor dringende noodzakelijke uitgaven.
De wil om obligaties terug te betalen is er wel, maar dat moet wel verantwoord zijn. Het
bestuur bespreekt de mogelijkheden met de financiële klankbordgroep. In de ALV dit najaar
doet het bestuur een voorstel.
Rob Roelvink heeft gezien dat pas over 12 jaar de uitbetaling van de certificaten kan
plaatsvinden. Veel certificaathouders worden inmiddels een dagje ouder. Zijn suggestie is
om hen een korting op de contributie te geven. Op die manier kan de uitbetaling plaats
vinden, zonder dat er geld aan te pas komt. De heer Roelvink wordt bedankt voor de
suggestie.

Werkkapitaal
Er is een negatief werkkapitaal ofwel liquidatiesaldo van € 362.000. Dat is een zorg. Het
streven van het bestuur is om dat bedrag op nul te krijgen om een gezonde financiële basis
te hebben.

Verklaring kascommissie
Roel Jense meldt dat de kascommissie de jaarrekening heeft doorgenomen en adviseert de
vergadering de jaarrekening 2022 goed te keuren. De boekhouding wordt keurig
bijgehouden, afgezien van enkele kleine aandachtspunten.

Goedkeuring jaarrekening 2022 RGC:
De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van de jaarrekening 2022 van de RGC
en het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De vergadering stemt hiermee in
door het opsteken van de bordjes. De jaarrekening 2022 van de RGC is daarmee
vastgesteld en goedgekeurd.

6. Jaarrekening 2022 BV
Toelichting op de jaarrekening 2022 BV:
De BV heeft 2022 afgesloten met een winst van € 15.000. In de cijfers is te zien dat de
inkomsten stegen doordat de kwijtschelding van verhuur aan de baan, zoals die in de
voorgaande jaren werd gegeven vanwege corona, niet meer van toepassing is. Daarnaast
werd in 2022 geen korting op de huur en pacht toegestaan. Doordat enkele leden hun
obligatie aan de club hebben geschonken namen de inkomsten toe. De externe inkomsten
uit de greenfee lopen na corona terug met € 20.000.
De kosten voor het onderhoud van de baan zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met
€ 53.000 door de inflatiecorrectie van 3%, onverwachte kosten door stormschade, het
verwijderen van asbest en extra kosten van het boomkapplan. Daarnaast zijn de
huisvestingskosten gestegen en de overige kosten toegenomen door inflatie.

Financiële Klankbordgroep:
Na de oproep van het bestuur hebben 10 leden zich aangemeld en meegedacht. Het advies
is om voortaan financiële ratio’s te hanteren. In 2022 zijn de ratio’s:
– de solvabiliteit is 25,8. Dat is net boven de benedengrens van 25;
– de current ratio is 0,579. Dat is onder de gewenste norm van 1. Dat houdt in, dat alleen
noodzakelijke uitgaven gedaan zullen worden;
– de netto schuldquote is 133. Een schuldquote boven de 150 wordt voor externe financiering
als problematisch beschouwd. De erfpacht is daarop van invloed.
Het bestuur wil toestemming van de leden hebben, om bij een toekomstig investeringsbesluit
rekening te houden met de bovengenoemde ratio’s. De vergadering gaat akkoord met het
gebruiken van de ratio’s.
Rob Nout vraagt of de presentatie op website komt. Dat wordt toegezegd door de manager.

7. Decharge Bestuur Rijswijkse Golfclub
Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2022.

8. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter geeft nogmaals aan, dat door het bestuur naar de uitbetaling van de certificaten
gekeken zal worden. De randvoorwaarde is wel, dat het verantwoord moet zijn. Het hebben
van een goede baan heeft de hoogste prioriteit.

Erfpacht
Op 30 juni 2023 loopt het contract met de gemeente na 30 jaar af. Helaas is er nog geen
overeenstemming met de gemeente. De gemeente heeft de grond laten taxeren en die is
€ 8,7 miljoen. De taxatie die het bestuur heeft laten doen komt uit op € 2,3 miljoen. Dat is
een groot verschil. Het contract loopt ingevolge het Burgerlijk wetboek gewoon door. Het
streven blijft om het hoge bedrag van de erfpacht naar beneden te krijgen. Dat is van groot
belang voor de club. De gemeente heeft een bod gedaan voor de erfpacht van € 220.000 per
jaar. Dat is, niet toevallig in onze ogen, precies hetzelfde bedrag als nu. Er is een WOO-
verzoek gedaan met als belangrijkste vraag welke voorwaarden de gemeente Rijswijk aan
andere sportverenigingen stelt. Dat wordt afgewacht. De gemeente ziet RGC als B.V., maar
RGC is een amateurclub. Aan de gemeente is al uitgelegd dat de B.V. is opgericht om de
vereniging in stand te houden en dat de vereniging een maatschappelijke functie heeft. De
inschakeling van een taxateur en advocaten leiden tot extra kosten. De voorzitter hoopt dat
er eind van het jaar meer duidelijk is.

De heer Van Beek brengt in, dat woonruimten ook erfpacht hebben. De gemeente kijkt voor
particulieren naar andere woningen. Misschien is een idee om te zoeken naar 3 soortgelijke
sportverenigingen. Dat wordt gedaan. Daarnaast wordt gevraagd of de gemeente ook een
afkoopsom zal bieden. De voorzitter legt uit, dat de gemeente dat beleid niet heeft.
Peter Berghuis vraagt of het bod van de gemeente, het eerste bod was. Dat wordt door de
voorzitter bevestigd.

Ondergrondse leiding
WarmtelinQ, dochter van Gasunie, is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de
Rotterdam haven gebruikt kan worden voor het verwarmen van huizen en bedrijven in Zuid-
Holland. Een van onderdelen is een tracé van Rijswijk naar Leiden. De leiding gaat onder de
golfbaan door op 30 meter diepte. De aanleg is gepland mei 2025. De Gasunie is bezig met
het vooronderzoek.

Golfsport
Hetty Verboom meldt, dat er een nieuwe golfprofessional is te weten Mette Hageman. Zij is
op woensdag en zondag aanwezig. Iedereen kan zich voor de les aanmelden via de website.
In de competitie is dit jaar geen landskampioenschap behaald. Zowel de dames als de heren
eerste teams van de senioren 18 holes hebben meegedaan voor het landskampioenschap
en zijn 2e geworden. Naast deze twee teams waren er dit jaar nog drie kampioensteams;
dames 2 – 27 holes zondag en heren 2 en 3 senioren 27 holes.
De evaluatie van de competitie wordt binnenkort gedaan. Er volgt applaus voor de kampioenen.
Vanaf volgend jaar zal de vereniging ook meedoen aan de najaarscompetitie. Dan dient er
een keuze gemaakt worden voor de voorjaars- of de najaarscompetitie. De voorjaarscompetitie
is zonder handicapverrekening en de najaarscompetitie is met handicap-verrekening.
Rob Roelvink vraagt waarom er gekozen moet worden. Hetty Verboom legt uit, dat het streven
is om zoveel mogelijk leden in staat te stellen deel te nemen aan de competitie.
Rob Roelvink voegt toe, dat de leden van zijn team, bijna allemaal certificaathouders,
graag beide competities willen doen. Het team wil zich graag in vorm spelen voor de
voorjaarscompetitie. Dat geldt waarschijnlijk ook voor andere leden.
Daarnaast genereert dat inkomsten. Hetty Verboom legt uit, dat het besluit weloverwogen
door het bestuur is genomen. De argumenten zullen worden meegenomen in de evaluatie.

Baanzaken
Steef van Schaik legt uit dat de verwachting was, dat er in 2023 meer geld beschikbaar
zou komen vanwege het lager worden van de erfpacht, zodat er in de baan geïnvesteerd kon
worden. Dat is nu niet aan de orde. Het is de wens dat er een buggypad komt langs green
van 10. De gele tee van 6 is verzakt en de rode tee van 8 wordt steeds smaller door de
wortels van de bomen. Deze tees moeten daarom gerenoveerd worden. Het voorstel voor de
aanpak daarvan wordt uitgewerkt. Het buggypad op hole 13 verdient ook aandacht, meldt
een van de aanwezigen. Dat is bekend.

10. Rondvraag
Saskia Brand heeft geconstateerd, dat het aantal leden terugloopt. De vraag is wat de
vereniging gaat doen om leden te werven. De voorzitter legt uit, dat de vereniging aansluit bij
de Welcome to the Club campagne van de NGF. De horeca, de shop en de pro’s zullen
daarvoor een aantrekkelijk aanbod doen. In het najaar zal een marketingplan gereed zijn.
Nel van der Arend vraagt of het mogelijk is, dat starttijden van de businessleden al om 20.00
uur in de avond tevoren vrijkomen in plaats van in de ochtend dezelfde dag. De baan komt
nu om 08.00 vrij en om 08.30 kan er gebeld worden. De baan is daardoor in de ochtend vaak
leeg. Dat is jammer. Bob Knaap meldt dat deze werkwijze contractueel is vastgelegd met de
businessleden en dat zij daar ook voor betalen. De suggestie zal worden meegenomen in de
bespreking met de businessclub commissie.
De heer Van Beek meldt dat in de app het wijzigen van een tijd wordt gezien als een
annulering. Een wijziging is iets anders dan een no-show. Zijn voorstel is om dit soort
annuleringen apart te tellen. Steef van Schaik meldt dat een lid gemiddeld 10% van de
starttijden annuleert. Soms boeken groepjes meerdere starttijden tegelijk. Die tijden worden
pas later weer vrijgegeven wat leidt tot bovenmatig annuleren. Dat is niet wenselijk omdat
het andere leden beperkt in het boeken. Als mensen vaak starttijden veranderen, kost dat de
caddiemaster veel tijd wat ook niet wenselijk is. Binnenkort wordt er weer een meting gedaan
om excessief annuleren (boven de 30%) tegen te gaan.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

Menu