ALV 20 november 2023

UITNODIGING

Aan de leden van de RIJSWIJKSE GOLFCLUB
Rijswijk, 3 november 2023

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het bestuur van de Rijswijkse Golfclub heeft het genoegen u uit te nodigen
tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 20 november 2023
om 20:00 uur in het clubhuis van de Rijswijkse Golfclub, Delftweg 59 te Rijswijk.

De agenda, het concept verslag van de ALV van 19 juni 2023,
toelichtingen, en financiële stukken zijn beschikbaar op onze website
www.rijswijksegolf.nl onder Leden>DeClub>ALV.

Vragen over de u toegezonden stukken en de rondvraag graag indienen
bij het bestuur voor 13 november aanstaande (alv@rijswijksegolf.nl).

Met vriendelijke groet
namens het bestuur,

Dieck Wesselingh-Schroots
secretaris

Menu