Jaarverslag Bestuur 2021

Corona

Ook in 2021 werden wij nog steeds ernstig gehinderd door Corona (naast Delta-variant volgde later in het jaar Omicron). De Nieuwjaarsreceptie verviel omdat de horeca voor de tweede maal weer dicht was en werden we deels afhankelijk van “take-away”; pas half mei mocht de horeca met nodige beperkingen weer geheel open.  Eind juni was het dragen van een mondkapje niet meer verplicht en mochten er weer beperkt shotguns plaatsvinden met een maximum van 72 personen. Overigens werd het mondkapje in het najaar weer ingevoerd. Ook het CTB (Corona Toegangs Bewijs) werd ingevoerd. De Kerstboutenwedstrijd op 18 december kon nog net plaatsvinden. De dag erop werd de horeca voor de derde keer als aangescherpte Coronamaatregel gesloten.

De juni-ALV vond per ZOOM plaats; de ALV in het najaar daarentegen vond voor het eerst sinds het najaar van 2019 weer in het clubhuis plaats.  Wel moesten leden zich tevoren aanmelden en in het bezit zijn van een CTB.

Belangrijkste besluiten uit de najaars-ALV

 •  Naar aanleiding van de voorstellen uit de Werkgroep 2.0 komen er in 2022 twee nieuwe lidmaatschappen bij:
  50 x18 holes of 100 x 9 holes lidmaatschap met beperkt spelen en een onbeperkt spelen lidmaatschap (voor een beperkt aantal nieuwe leden).
 • Een tweede aandachtspunt van de Werkgroep 2.0. was baanbezetting en gebruik van de baan/starttijden.
  Om de starttijden eerlijk te verdelen mag men maximaal twee reserveringen actief hebben. De medespelers moeten daarbij ook vermeld worden. De wedstrijden tellen niet mee met het aantal reserveringen.
  Om het boeken van starttijden te verbeteren is een plan van aanpak opgesteld. De leden zullen persoonlijk aangesproken worden als zij bijvoorbeeld veel starttijden annuleren.
  Mogelijk volgen extra aanpassingen om beschikbaarheid van starttijden te verbeteren, zoals het samenvoegen van de damesdag en de herendag, 2-ballen aanvullen tot 3- of 4-ballen, tweemaal 9 holes boeken op dezelfde dag, groepjes faciliteren met vaste tijd of de inschrijving voor de ledendagen meetellen als boeking.
 • Folkert Wijnstra werd benoemd tot Lid van Verdienste. Ruim 7 jaar voorzitterschap, waarvan anderhalf jaar gedurende de Coronapandemie, zijn inzet voor modernisering van de ledenstructuur en optimalisering van de contacten met de omliggende banen werden geroemd.

Financiën

De financiën hebben zich na positieve cijfers in 2020 ook in het verslagjaar, ondanks corona, positief ontwikkeld. Op de eerdergenoemde juni- en okt-ALV zijn respectievelijk de jaarrekening 2020 (juni-ALV) en de begroting 2022 (okt-ALV) goedgekeurd en vastgesteld. Deze financiële stukken worden gepresenteerd en uitgebreid nader toegelicht op de Website (->LedenLogin->de Club->ALV (jun-ALV de jaarrekening en okt-ALV de begroting 2022 onder agendapunt 6).

Wereld Handicap Systeem

Per 1 maart werd overgegaan op het wereld handicap systeem. Ook werd dit jaar voor het eerst voor alle clubs in Nederland door de NGF de digitale pas ingevoerd. Steeds meer leden maken naast de digitale pas, ook meer en meer gebruik van de web-app van RGC; de digitale pas vindt men immers in deze app maar daarnaast ook in de golf.nl-app.

Fabulous Golf

Fabulous Golf (Capelse, Kleiburg en RGC) werd gecontinueerd, zij het dat Kleiburg gasten alleen toestaat van maandag tot en met vrijdag en niet in de weekenden. Van de Samenwerkende Golfclubs West Nederland (SGWN), waarvan ook onze vereniging deel uitmaakt, zijn geen bijzonderheden te melden. Hetzelfde geldt voor onze Golden Hospitality Chain.
Voor de toekomst zal met 18 holes leden-banen in de omgeving gekeken worden naar andere mogelijkheden om onder voordelige voorwaarden op elkaars banen te kunnen spelen.

Leden

De ontwikkeling van het aantal leden over de laatste jaren:

Datum alle leden m/z cert. jeugd
1 jan 2016 853 640 60
1 jan 2017 865 663 55
1 jan 2018 846 654 36
1 jan 2019 784 621 31
1 jan 2020 774 588 57
1 jan 2021 795 564 73
1 jan 2022 901 648 103

Overleden: actief lid Peter Wolters, pro Meindert Jan Boekel en een van de directeuren van ons baanonderhoudbedrijf, Joop de Ridder.

In augustus werd afscheid genomen van John Labree, pro en golfshophouder.

Voor een totaalbedrag van € 52.450, – werden aan 17 ex-leden volgens de vastgelegde afspraken obligaties uitgekeerd uit de bestemmingsreserve (contributieverschil tussen leden met en zonder certificaat).

Naast het werven en behouden van nieuwe leden zijn voor een gezonde exploitatie ook onze business-leden (dit aantal blijft al jaren redelijk stabiel tussen de 65 en 70), gastspelers en evenementen van essentieel belang. Evenementen vonden er ook dit jaar niet of nauwelijks plaats. Greenfee-spelers EN nieuwe leden wisten de weg echter wel naar de golfbaan te vinden, omdat golf zo’n beetje de enige sport was EN is die – onder Corona weliswaar met beperkingen – gewoon doorgang kon vinden. Dat verklaart ook de aanwas van leden in 2021.

NGF-competitie en sportief beleid

 De NGF-voorjaarscompetitie kwam wederom geheel te vervallen. De jaarlijkse Vrienden- en Vriendinnendag, de wedstrijd om de Vlietrandtrofee tegen Leeuwenbergh en de Golfweek (in traditionele vorm) gingen niet door.
Vanwege de ongewisse organisatie i.v.m. Corona werd besloten de Golfweek dit jaar in aangepaste vorm te laten doorgaan: alleen een President’s Cup voor alle vrijwilligers, een business-wedstrijd voor alle bedrijfsleden en gasten en tot slot een High Wine Cup georganiseerd voor leden met gasten. Alle drie waren deze wedstrijden – ondanks nog steeds lichte beperkingen – een groot succes.
Voorts hebben alle commissies, waarvan de jaarverslagen separaat worden gepubliceerd, ondanks Corona de leden nog altijd een aantrekkelijk wedstrijdprogramma aan kunnen bieden.

 Het bestuur dankt op deze plaats niet alleen alle vrijwilligers voor hun inzet om het de leden ondanks alle beperking naar de zin te hebben gemaakt, maar ook de leden zelf voor hun begrip en medewerking aan alle coronamaatregelen door het jaar heen.

Clubkampioenen in 2021 waren:

 • Matchplay dames: Erna Boogaard
 • Matchplay heren: Joep Mokkink
 • Matchplay heren sr: Bart Colijn
 • Strokeplay dames: Claudia Favier
 • Strokeplay dames sr: Cea Weekhout
 • Strokeplay heren: Arnoud van Tilburg
 • Strokeplay heren sr: Bart Colijn
 • Foursome dames: Winnie Lam/Karin Vogel
 • Foursome heren: David Aitken/Martin Wasinger

Jack Baldewsingh werd in 2021 BC Strokeplay-kampioen.

Baan

 De renovatie van de greenside bunkers en hun drainage is voltooid. Door het koude voorjaar kon rond de gerenoveerde greenside bunkers pas laat gezaaid worden en waren de geplande graszoden niet leverbaar. Daarna groeide het gras ineens zo hard dat het beter was om van de zoden af te zien. Voor de Strokeplay Clubkampioenschappen begin juni kwamen alle nieuwe bunkers weer in het spel.  Op een aantal plaatsen werden wilde bloemen gezaaid om de baan meer kleur te geven en insecten aan te trekken. Om de kwaliteit van tees te verbeteren zijn ook een groot aantal bomen gekapt en werd een begin gemaakt met het herplanten van een paar bomen of struiken daar waar deze beeld- of spelbepalend zijn.

Erfpacht

Medio 2023 loopt na 30 jaar ons erfpachtcontract met de gemeente Rijswijk af. In overleg met de gemeente is inmiddels het contractueel voorgeschreven traject om tot een nieuw contract te komen, gestart. Aan het eind van het jaar heeft de gemeente de baan laten taxeren. We zijn in afwachting van het resultaat daarvan.

Bestuur

In 2021 bestond het bestuur uit de volgende leden:

 • Folkert Wijnstra – voorzitter tot november
 • Hans Krul – voorzitter vanaf november
 • Hendrik-Jan Rietveld – vice-voorzitter en golfsport zaken tot juni
 • Hetty Verboom – golfsport zaken, plv. penningmeester vanaf november
 • Dieck Wesselingh-Schroots – secretarisAart Groenendijk – penningmeester
 • Steef van Schaik – baanzaken en, waarnemend bestuurslid golfsportzaken tot november, vice-voorzitter vanaf november
 • Renée Vissers – juridische zaken, plv. secretaris

Het Bestuur, januari 2022

Menu